Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

Play fullscreen
As long as I gaze on Waterloo sunset
I am in paradise

March 25 2017

4663 0c83 500
my next life
Reposted fromstonerr stonerr viazungud zungud
All right, fine. You wanna be in a band? Fine. Go ahead. Play every night. Play three times a night! Don't just dick around the same coffee house for five years. Don't dick around with her or with me. I mean, try at something for once in your life. Do something about it, but you know what? You better do it now, and you better do it fast, because the world doesn't owe you any favors.
1650 8541
Another Earth (2011)
Reposted fromfelicka felicka viashitsuri shitsuri
There's no point to any of this. It's all just a... a random lottery of meaningless tragedy and a series of near escapes. So I take pleasure in the details. You know... a Quarter-Pounder with cheese, those are good, the sky about ten minutes before it starts to rain, the moment where your laughter become a cackle... and I, I sit back and I smoke my Camel Straights and I ride my own melt.
Reposted byshitsuriciarkaPoranny
6627 0e7c
Reposted fromstefanson stefanson viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
5083 3d1d
Reposted frombadwolfangel badwolfangel viathetemple thetemple
0035 a883 500
Reposted frommirosia mirosia viaKladderadatsch Kladderadatsch
what a peaceful beginning of the day
just sitting here and enjoying my coffee
alone on my own
with my thoughts and gently music
sun is shining

sometimes I enjoy small things
8002 2ba3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayanek yanek
8057 9dbb 500
śniadanie mistrzów he he
z okna widać było ludzi chodących po ulicy. jacy oni byli szczęśliwi! naprzeciwko był sklep muzyczny. przez skierowny w moją stronę głośnik leciała muzyka. tam, na zewnątrz, wszystko wydawało się swobodne i nieskomplikowane.
stałem i zastanawiałem się, co właściwie nabroiłem. miałem ochotę się rozpłakać, ale nie wiedziałem jak. mdliło mnie na smutno i smuciło mnie na mdło. nie mogłem już czuć się gorzej.
pewno wiecie, jak to jest. pewno każdy wie, jak to czasem jest. ale ja czułem się tak dość często, zbyt często.
7754 7e98 500
Reposted fromtwice twice viafelicka felicka
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafelicka felicka
9520 a536
Reposted fromsiegmunda siegmunda viafelicka felicka
no, awokado to zamarznięte słoneczko. zjadamy je i potem ogrzewa nas od wewnątrz.

March 18 2017

Play fullscreen
pure beauty
Reposted byMatijaszek Matijaszek

March 17 2017

3060 5c71
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl