Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

Reposted fromshakeme shakeme viadygoty dygoty
3082 6b5b
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadygoty dygoty
3236 b8f6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viayanek yanek
Reposted fromdoktoragon doktoragon viayanek yanek
1275 2944 500
Reposted frompierdolony pierdolony viayanek yanek

June 30 2017

Kiedyś, jak już wszyscy będziemy szczerzy, zaczniemy skracać zdania jak wyżej i wreszcie w ogóle przestaniemy mówić. Naszymi nowymi, głębokimi głosami będziemy po prostu mówić - "muuu" - albo "buuu". Albo "beee" - albo "meee" a wszyscy i tak będą rozumieli. I nasza wiara wreszcie będzie do nas pasować. I wszyscy będą chodzić z poważną miną jak bogowie- jak na tym obrazku,rozumiesz. Ci dwaj bogowie, spoglądający na morze, tak będą sobie rozmawiali: "Beee" A ten drugi na to: "Ryyy". A ten mężczyzna, który stoi przodem do tej kobiety, powie: "Łaaa". A ona: "Jeeee". Jedzenie będzie smaczniejsze, orgazmy dłuższe, ciepło przyjemniejsze, dzieci nie będą płakać, a owoce będą rosły szybciej.
— Kerouac
3089 00d0 500
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viaschwarzerwolf schwarzerwolf
3089 7202 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viafelicka felicka
2122 f90f 500
Reposted fromnfading nfading viafelicka felicka

June 23 2017

June 22 2017

June 21 2017

7395 6e5e 500

June 20 2017

2411 87cf 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viagazda gazda
3143 0597 500
Reposted fromaniamy aniamy viagazda gazda
2853 df9b 500
Reposted fromfelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl